SPOONRIDE´s KENNEL

           Click for Svanberga, Sverige Forecast

Vad säger lagen?

 

Lagen om tillsyn över hundar och katter (1943:459):
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur må ej vara lös utomhus, såframt den icke hålles inom område, som är betryggande inhägnat och till vilket utomstående ej äga tillträde.

Eftersätts tillsynen över hund, får polismyndigheten meddela det beslut som omständigheterna kräver, såsom att hunden skall vara försedd med munkorg eller hållas bunden eller instängd.

Är det fråga om en hund som avses i 2 § (hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur) får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg. Sedan hunden omhändertagits får ägaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten skall efter värdering låta sälja eller avliva hunden eller ta hand om hunden tills vidare.
  

Är det fråga om en hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg.